វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
2981ERA-li ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងបរិការណ៍អាស៊ាន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 96 ]
28-10-2016
2982ERA-li ការអភិវឌ្ឍន៏ដោយចឺរភាពការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និង​ អភិបាលកិច្ចនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 384 ]
20-01-2003
2983ERA-li ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាលនិងសិក្សាសិស្សមន្រ្តីឍាន់ខ្ពស់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 53 ]
15-01-2006
2984ERA-li ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល​និងកម្មសិក្សាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី៤ ២០០៥-២០០៧
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 86 ]
22-02-2010
2985ERA-li ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល​និងកម្មសិក្សាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី៤ ២០០៥-២០០៧
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 54 ]
22-02-2010
2986ERA-li ការិយាល័យបណ្តុះបណ្តាល​និងកម្មសិក្សាសិស្សមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ ជំនាន់ទី៤ ២០០៥-២០០៧
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 66 ]
21-03-2016
2987ERA-li កាស្វែងយល់អំពីការវិវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ (ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈទស្សនវិជ្ជា)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 307 ]
22-02-2010
2988ERA-li កិច្ចចាត់ការប្រតិបត្តិក្នុងអង្គការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 303 ]
18-01-2019
2989ERA-li កិច្ចប្រជុំត្រីមាស ទី១រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង សហគមន៏អ្នកផ្តល់អំណោយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 228 ]
28-02-2001
2990ERA-li កិច្ចប្រជុំត្រីមាស ទី២ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង សហគមន៏អ្នកផ្តល់អំណោយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 187 ]
22-02-2001
2991ERA-li កិច្ចប្រជុំត្រីមាស ទី៣​ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង សហគមន៏អ្នកផ្តល់អំណោយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 194 ]
28-02-2001
2992ERA-li កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំលោះកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 49 ]
22-02-2000
2993ERA-li កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃ​ជំលោះកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 49 ]
22-02-2000
2994ERA-li កិច្ចសន្យារដ្ឋបាលជាមួយនីតិវិធីរដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 574 ]
18-01-2019
2995ERA-li កិច្ច​ការ​ពារ​រមណីយដ្ឋានអង្គរ និងបញ្ហាដីធ្លី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 108 ]
29-09-2015
2996ERA-li កុំអស់សង្ឈឹម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 203 ]
18-01-2019
2997ERA-li កូនខ្មែរ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 56 ]
22-10-2003
2998ERA-li កូលាបប៉ៃលិន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1995 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 77 ]
22-02-2010
2999ERA-li កំជាប់ពាក្យ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 22 ]
19-01-2015
3000ERA-li កំណែតំរូវរចនាសម្ពន្ធ័ និង​ភាពរណបគេជាថ្មីនៃបណ្តាប្រទេសខាងត្បូង
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 20 ]
22-02-2000
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
150

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង