វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        

ព័ត៌មានលម្អិត នៃសៀវភៅនេះ

ទីតាំងសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ កាស្វែងយល់អំពីការវិវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងសង្គមខ្មែរ (ឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈទស្សនវិជ្ជា)
ឆ្នាំបោះពុម្ព ៖ 2008
ចំនួនទំព័រ ៖ 307
2010-02-22
កូដ/code*** 8
(សៀវភៅបានខ្ជី/សរុប)=(/1)
<<<=ចុចដើម្បីមើលទីតាំងសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង