វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
1ERA-li នីតិរដ្ឋបាលទូទៅ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 740 ]
18-01-2019
2ERA-li នីតិសមុទ្រ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 386 ]
18-01-2019
3ERA-li កិច្ចសន្យារដ្ឋបាលជាមួយនីតិវិធីរដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 574 ]
18-01-2019
4ERA-li សេចក្តីផ្តើមនៃនីតិខ្មែ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 272 ]
18-01-2019
5ERA-li សេចក្តីផ្តើមទូទៅនៃនីតិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 290 ]
18-01-2019
6ERA-li កម្រងអត្ថាធិប្បាយស្តីពីការបង្កជម្លោះរបស់ថៃ មកលើប្រាសាទព្រះវិហារ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 200 ]
18-01-2019
7ERA-li រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 66 ]
22-12-2018
8ERA-li រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រុមប្រឹក្សាកំណែទម្រង់រដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 157 ]
22-12-2018
9ERA-li ច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 51 ]
22-12-2018
10ERA-li កម្រងអត្ថបទច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 157 ]
22-12-2018
11ERA-li សៀវភៅព័ត៌មានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 66 ]
22-12-2018
12ERA-li នីតិគ្រូសារ និង​អាពាហ៍ពិពាហ៍
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 286 ]
22-12-2018
13ERA-li នីតិកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 272 ]
22-12-2018
14ERA-li អនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 88 ]
22-12-2018
15ERA-li 60 សេចក្តីប្រកាសជា​សកល​ស្តិពីសិទ្ទិមនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
16ERA-li សេចក្តីពន្យល់ទូទៅអំពីសេរីភាពនៃគំនិត​ និងការសម្តែងមតិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
17ERA-li អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
18ERA-li អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 45 ]
22-12-2018
19ERA-li គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
20ERA-li អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូប និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ នីតិ (មានចំនួន 583)
1

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង