វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
1ERA-li 20TH- CENTURY UNITED STATES HISTORY
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1992 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 260 ]
22-02-1999
2ERA-li A BIOGRAPHICAL DIRECTORY OF 100 LEADING SOVIET OFFICIALS
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1990 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 210 ]
22-02-1999
3ERA-li A Brief History of the Future
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 156 ]
28-11-1996
4ERA-li A BRIEF HISTORY OF THE WESTERN WORLD
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 664 ]
22-01-2000
5ERA-li A HISTORY OF COLONIAL BRAZIL
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1987 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 515 ]
28-11-1996
6ERA-li A Modern History of SOUTH EAST ASIA
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 286 ]
13-03-2001
7ERA-li A MORE PERFECT UNION DOCUMENTS IN U.S.HISTORY
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1988 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 324 ]
22-02-1999
8ERA-li A MORE PERFECT UNION DOCUMENTS IN U.S.HISTORY
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1988 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 324 ]
22-02-1999
9ERA-li ACCORDS CONVENTIONS
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1954 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 262 ]
22-02-1999
10ERA-li ACCORDS CONVENTIONS
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1955 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 87 ]
18-11-1996
11ERA-li ACCORDS POUR UN RELEMENT POLITIQUE GLOBAL DU CONFLIT DU CAMBODGE
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 49 ]
16-07-2001
12ERA-li ADAPTATION AND TRANSFORMATION IN COMMUNIST
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1992 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 329 ]
22-02-1999
13ERA-li AFFAIRES CAMBODGIENNES
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1989 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 255 ]
20-01-1997
14ERA-li AFFAIRES CAMBODGIENNES
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1989 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 255 ]
20-01-1997
15ERA-li AMERICA AND EUROPE IN AN ERA OF CHANGE
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 180 ]
30-01-1996
16ERA-li American History
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 407 ]
22-01-2000
17ERA-li American History
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 552 ]
21-02-2003
18ERA-li AMERICAN REALITIES
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1987 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 329 ]
28-11-1996
19ERA-li AMERICAN REALITIES
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1987 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 329 ]
28-11-1996
20ERA-li AN AMERICAN ILIAD
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 289 ]
22-02-1999
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ HISTOIRE (មានចំនួន 400)
1

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង