វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Library
 បរិយាយ  
1កម្មវិធីជាតិ កំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨16-01-2020 
2កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ (ចង្កោមសេវាទី២ ទី៥ ទី៦ និងទី៧)19-01-2020 
3កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈ_ចង្កោមសេវាទី៤_សេវា​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ការ​លើ02-01-2020 
4កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្នុងឆ្នាំ២០១៦_KH_Jul_201613-01-2020 
5កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួង អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦03-01-2020 
6កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦19-01-2020 
7កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦20-01-2020 
8កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការពារជាតិ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦10-01-2020 
9កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦05-01-2020 
10កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងទេសចរណ៍ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦13-01-2020 
11កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦02-01-2020 
12កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦12-01-2020 
13កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦18-01-2020 
14កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦17-01-2020 
15កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦04-01-2020 
16កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគររូបនីយកម្ម និងសំណង់ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦25-01-2020 
17កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងរ៉ែ និងថាមពល បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦14-01-2020 
18កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦15-01-2020 
19កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦22-01-2020 
20កម្រងព័ត៌មានសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ក្នុងឆ្នាំ២០១៦24-01-2020 
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ (មានចំនួន 543)
មុនដំបូង 1 ចុងក្រោយ

សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង