វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3821ERA-li អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 200 ]
16-10-2018
3822ERA-li អំណាចដូងចិត្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 243 ]
18-01-2019
3823ERA-li អំពីការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណ: អំពីសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដី និងនីតិវិធីផ្សះផ្សាសម្របសម្រួល ដោះស្រាយទំនាស់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 130 ]
16-03-2016
3824ERA-li អ៊ិនធើណែត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 230 ]
22-02-2018
3825ERA-li អ្នកដឺកនាំក្នុងខ្លួន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 276 ]
18-01-2019
3826ERA-li អ្នកដឺកនាំល្អ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 249 ]
18-01-2019
3827ERA-li អ្នកដែលឃ្លាតឆ្ងាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 60 ]
18-12-2008
3828ERA-li អ្នកអាចក្លាយកជាអ្នកមានពីបាតដៃទទេមិនពូកែមិនមានដើមទុនអ្នកក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានបានដែរ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 210 ]
18-01-2019
3829ERA-li អ្នកអាចក្លាយជាអ្នកមានបានដោយមិនចាំបាច់មានអ្វីសោះ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 145 ]
18-01-2019
3830ERA-li អ្វីទៅដែលហៅថាគោលការណ៏ប្រជាធិបតេយ្យ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 14 ]
22-05-1996
3831ERA-li ឥទ្ធិពលនៃអំពើពុករលួយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 27 ]
22-02-2018
3832ERA-li ឥទ្ធិពលរបស់អេដស៏ទៅលើឪពុកម្តាយវយ័ចំណាស់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 34 ]
22-02-2018
3833ERA-li ឧបករណ៏ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 88 ]
23-03-2001
3834ERA-li ឯកជនូបនីយកម្ម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 75 ]
22-02-2010
3835ERA-li ឯកសាណែនាំសម្រាប់អនុវត្តការពិនិត្យប្រតិបតិ្តការឡើងវិញ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
3836ERA-li ឯកសារគោនយោបាយវិទ្យាស្ថានខ្មែសំរាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 24 ]
20-06-2002
3837ERA-li ឯកសារគោនយោបាយវិទ្យាស្ថានខ្មែសំរាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 24 ]
20-06-2002
3838ERA-li ឯកសារគោលនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
23-06-2017
3839ERA-li ឯកសារណែនាំសម្រាប់អនុវត្តការពិនិត្យប្រតិបត្តិការឡើងវិញ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 38 ]
22-02-2017
3840ERA-li ឯកសារណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាពការងារ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
192

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង