វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3801ERA-li អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
3802ERA-li អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 45 ]
22-12-2018
3803ERA-li អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
3804ERA-li អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការការពារសិទ្ធិរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍គ្រប់រូប និងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
3805ERA-li អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាស្ត្រន៍
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2018
3806ERA-li អនុស្សរណៈស្តីពីបញ្ហាព្រំដែនរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាង
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 95 ]
22-02-2000
3807ERA-li អភិបាលកិច្ចមូលដ្ឋាន - ការរៀបចំតាក់តែងគោលនយោបាយ និងសង្គមស៊ីវិល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 49 ]
21-10-2008
3808ERA-li អភិបាលកិច្ចល្អ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 53 ]
23-03-2016
3809ERA-li អភិវឌ្ឍន៍ជនបទគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្រ្តនិងសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 155 ]
22-12-2018
3810ERA-li អភិវឌ្ឍន៏ជនបទ៖ គោលនយោបាយ យុទ្ធសាស្រ្តនិងសមិទ្ធផលរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 155 ]
22-12-2018
3811ERA-li អភិវឌ្ឍសិល្បៈដឹកនាំក្នុងខ្លួនអ្នក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 279 ]
18-01-2019
3812ERA-li អរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់មនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 55 ]
14-08-2008
3813ERA-li អរិយទ្រព្យដ៏ប្រសើររបស់មនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 141 ]
13-11-2016
3814ERA-li អវតារ និងកេតនភណ្ឌរបស់ព្រះវិស្ណុ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 142 ]
18-01-2019
3815ERA-li អាថ៌កំបាំងកូនល្ឡមនុស្សល្អ​មនុស្សជោគជ័យ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 86 ]
18-01-2019
3816ERA-li អានុភាពនៃកម្លាំងចិត្តគ្មានដែនកំណត់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 644 ]
18-01-2019
3817ERA-li អានុភាពនៃទម្លាប់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 387 ]
18-01-2019
3818ERA-li អាសីុ និង​​​ មជ្ឈិមបូព៌ា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 421 ]
21-07-2008
3819ERA-li អាស៊ាន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 292 ]
23-02-2016
3820ERA-li អាស៊ី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 0 ]
22-02-2000
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
191

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង