វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3781ERA-li អង្កេតប្រជាសាស្រ្តនៃកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 104 ]
22-02-2010
3782ERA-li អង្គការសហប្រជាជាតិ​កម្រងឯកសារច្បាប់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 1601 ]
22-02-2017
3783ERA-li អង្គរ​តំបន់​បេតិកភណ្ឌពិភពលោក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 263 ]
29-09-2015
3784ERA-li អង្គ័រ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2003 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 118 ]
17-07-2008
3785ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 5 ]
22-02-2010
3786ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 5 ]
22-02-2010
3787ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 107 ]
16-10-2006
3788ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 48 ]
16-10-2006
3789ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 87 ]
16-10-2006
3790ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 50 ]
22-02-2010
3791ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 55 ]
16-10-2006
3792ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 58 ]
22-02-2010
3793ERA-li អត្ថបទដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៍មានអំពីបញ្ហាប្រជាជន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 82 ]
16-10-2006
3794ERA-li អត្ថាធិប្បាយមហាវេស្សន្តរជាតក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 199 ]
18-01-2019
3795ERA-li អនីតិសង្វាស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 150 ]
19-01-2015
3796ERA-li អនុក្រឹត្យស្តីពិការពិន័យអន្តរការណចំពោះអំពើស្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោក
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 24 ]
22-08-2016
3797ERA-li អនុសញ្ញាទីក្រុងប៊ែន ស្តីពីកិច្ចការពារស្នាដៃអក្សរសាស្ត្រ និងសិល្បៈ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 88 ]
22-12-2018
3798ERA-li អនុសញ្ញាប្រឆាំងទារុណកម្ម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2010
3799ERA-li អនុសញ្ញាស្តីពីការបំបាត់ចោលរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ]
22-02-2000
3800ERA-li អនុសញ្ញាស្តីពីការលប់បំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនិងស្ត្រីភេទ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
190

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង