វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3701ERA-li សៀវភៅណែនាំស្តីពីការកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចរបស់មេភូមិនិងជំនួយការមេភួមិក្នងដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 10 ]
31-05-2017
3702ERA-li សៀវភៅណែនាំអំពីការអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
3703ERA-li សៀវភៅព័ត៌មានសម្រាប់មន្ត្រីរាជការស៊ីវិល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 66 ]
22-12-2018
3704ERA-li សៀវភៅមគ្គទេសក៍ស្ដីពីនីតិវិធីនៃការនាំចេញសំរាប់សហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម នៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 108 ]
22-02-2010
3705ERA-li សៀវភៅស ស្តីពី ភាកិច្ច​ និង​កាតព្វរបស់មេភូមិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2017 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 10 ]
31-05-2017
3706ERA-li សៀវភៅសស្តីពីការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្តនីតិកាលទី៥នៃរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 42 ]
22-12-2018
3707ERA-li សៀវភៅសិក្សា​កុំព្យូទ័រសម្រាប់​ការបង្រៀន និងការរៀន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 350 ]
21-02-2004
3708ERA-li សៀវភៅសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធអ្នកស្រុកអាស៊ី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 81 ]
28-01-2013
3709ERA-li សៀវភៅស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 421 ]
18-01-2019
3710ERA-li សៀវភៅឯកសារតុការនិង យុត្តិសាស្រ្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 118 ]
22-02-2010
3711ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 588 ]
22-01-2015
3712ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ១ៈ ១-៣
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 238 ]
22-01-2015
3713ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ២ ៈ​៤
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 236 ]
22-01-2015
3714ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៣ៈ ៥
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 198 ]
22-01-2015
3715ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៤ៈ ៦
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 142 ]
22-01-2015
3716ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៥ៈ ៧
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 186 ]
22-01-2015
3717ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃក្រមរដ្ឋប្បវេណី ភាគ៦ៈ ៨-៩
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 165 ]
22-01-2015
3718ERA-li សេចក្តីកំណត់ចំពោះមាត្រានីមួយៗនៃច្បាប់ស្តីពីការអនុវត្តក្រមរដ្ឋប្បវេណី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 114 ]
22-01-2015
3719ERA-li សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសកលស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្ស
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 14 ]
21-08-2001
3720ERA-li សេចក្តីប្រកាសអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិច
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2010
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
186

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង