វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3121ERA-li ច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 111 ]
13-08-2008
3122ERA-li ច្បាប់ស្តិពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 67 ]
22-12-2018
3123ERA-li ច្បាប់ស្តិពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តនិងគណ:នយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ]
22-02-2000
3124ERA-li ច្បាប់ស្តិពីគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញវត្ថុ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 22 ]
22-02-2000
3125ERA-li ច្បាប់ស្តីការៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃ ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 22 ]
22-02-2010
3126ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
21-10-2008
3127ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 76 ]
22-02-2017
3128ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការងារ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 153 ]
22-02-2000
3129ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការដាក់ក្រុមកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអោយនៅក្រៅច្បាប់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 7 ]
22-02-2000
3130ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិការដ្ឋសំរាប់ឆ្នាំ១៩៩៤
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
3131ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 30 ]
22-02-2016
3132ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 30 ]
17-03-2016
3133ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើតំណាងរាស្រ្តនិងគណបក្សនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ]
22-02-2000
3134ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមឃុំ​សង្កាត់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
17-03-2016
3135ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 67 ]
22-12-2018
3136ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងច្បាប់ពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមឃុំសង្កាត់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 68 ]
22-02-2016
3137ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 51 ]
22-02-2016
3138ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតាំងតំណាងនិងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 48 ]
22-02-2010
3139ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្រ្តគណបក្សនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ]
22-02-2000
3140ERA-li ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្រ្តនិងគណបក្សនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 16 ]
22-02-2000
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
157

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង