វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
3021ERA-li ក្របខណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 77 ]
19-04-2007
3022ERA-li ក្របខ័ណ្ឌជំនួយអភិវឌ្ឍន៏សហប្រជាជាតិ ( UNDAF) ២០០៦-២០១០
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 28 ]
17-02-2006
3023ERA-li ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តនៃគោលនយោបាយដីធ្លី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 52 ]
22-02-2010
3024ERA-li ក្របខ័ណ្ឌសមាហរណកម្មសំរាប់ជំនួយបច្ជេកទេសពាក់ព័ន្ធលើពាណិជ្ជកម្មសំរាប់ប្រក្រីក្រ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 77 ]
28-10-2016
3025ERA-li ក្រមង៉ុយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 143 ]
27-07-2014
3026ERA-li ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 205 ]
29-12-2015
3027ERA-li ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 267 ]
17-07-2008
3028ERA-li ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 267 ]
22-01-2015
3029ERA-li ក្រមព្រហ្មទណ្ទនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 220 ]
29-12-2005
3030ERA-li ក្រមរដ្ឋប្បវេណី
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 485 ]
22-01-2015
3031ERA-li ក្រមសីលធម៌ និងស្តង់ដារសវនកម្មអង្គការអ៊ីនតូសាយ ភាគទី១
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 64 ]
28-10-2016
3032ERA-li ក្រមសីលធម៌សម្រាប់គណបក្សនយោបាយបេក្ខជននិងតំណាងឬនិងភ្ជាប់ងារនៃគណបក្សនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 13 ]
22-12-2018
3033ERA-li ក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្រ្តីបោះឆ្នោតនិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 65 ]
22-12-2018
3034ERA-li ក្រមសីលធម៌សម្រាប់អ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 12 ]
22-02-2010
3035ERA-li ក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:ឯសារពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារសារធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
28-02-2001
3036ERA-li ក្រសួងមហាផ្ទៃនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:ឯសារពាក់ព័ន្ធនឹងមុខងារសារធារណ:ភាគទី២
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
20-02-2001
3037ERA-li ក្រសួងមុខងារសាធារណ:របាយណ៍ការវឌ្ឍភាពការងាររយ:ពេលពីឆ្នាំកន្លះកញ្ញា២០១៣​ មីនា ២០១៦ទិសដៅការងារឆ្នាំ២០១៦
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 52 ]
23-06-2016
3038ERA-li ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកិច្ចជុំប្រចាំឆ្នាំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
21-10-2008
3039ERA-li ក្រុមធនាគារពិភពលោកនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 81 ]
22-02-2010
3040ERA-li ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2003 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 54 ]
22-02-2010
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
152

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង