វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
2961ERA-li ការវាយតម្លៃបរិយាកាសអាជីវកម្មតាមខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 74 ]
21-08-2007
2962ERA-li ការវាយតម្លៃលើផលប៉ះពាល់នៃលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2014 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 103 ]
22-12-2018
2963ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពទិន្នន័យមូលដ្ឋាននៃលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ផែនការអភិវឌ្ឃន៍ និងកម្មវិធីវិនិយោគ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 67 ]
28-10-2016
2964ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋបាលខេត្ត​ក្រុងនិងស្រុកខណ្ឌនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 88 ]
22-02-2017
2965ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋបាលខេត្ត​ក្រុងនិងស្រុកខណ្ឌនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2017
2966ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលើកទី ២​ ស្តីពី ប្រពន្ធ័អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សនៃមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 100 ]
22-02-2010
2967ERA-li ការវិវឌ្ឍន៏កំលាំងនយោបាយនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 60 ]
15-07-2008
2968ERA-li ការវិវឌ្ឍ៍កំលាំងនយោបាយនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 60 ]
22-02-2010
2969ERA-li ការវិវត្តនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជា(១៩៩៣-២០០៨)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 173 ]
22-02-2017
2970ERA-li ការសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឃន៍សហសវត្សរ៍កម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 50 ]
30-11--0001
2971ERA-li ការសិក្សាវាយតំលៃផលប៉ះពាល់ជាសក្តានុពលនៃសម្បទានដីសង្គមកិច្ច
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 122 ]
28-10-2016
2972ERA-li ការសិក្សាស្តីពីការីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស៖ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីរដ្ឋបាល មូលដ្ឋាន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 79 ]
28-10-2016
2973ERA-li ការស្ទង់មតិជាតិអំពីអាកប្បកិរិយាសាធារណជនចំពោះអំពីអំពើពុករលួយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 91 ]
28-10-2016
2974ERA-li ការស្រាវជ្រាវបឋមអំពីភាសាជនជាតិភាគតិចនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 181 ]
14-10-2009
2975ERA-li ការស្រុតចុះនៃតំលៃមនុស្សក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 49 ]
22-04-2000
2976ERA-li ការស្វែងយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1990 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 41 ]
22-02-2000
2977ERA-li ការស្វែងយល់អំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងគ្រប់គ្រងការបោះឆ្នោត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1990 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 41 ]
22-02-2000
2978ERA-li ការអប់រំនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 27 ]
21-11-2001
2979ERA-li ការអភិវឌ្ឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច ស្ថានភាព តំរូវការ និង សំណើ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1996 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 41 ]
28-10-2016
2980ERA-li ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តភាពក្នុងពិភពលោកថាមវន្តមួយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2003 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 43 ]
28-10-2016
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
149

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង