វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
2941ERA-li ការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកៈកាលានុវត្តភាព​ឬវិបត្តិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 64 ]
22-02-2018
2942ERA-li ការបង្កើនល្បឿនកំណែទម្រង់រដ្ឋ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 74 ]
22-02-2017
2943ERA-li ការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិល ប្រភពសន្តិភាពពេញលេញនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 396 ]
18-12-2017
2944ERA-li ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 32 ]
22-02-2000
2945ERA-li ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 32 ]
22-02-2000
2946ERA-li ការប៉ិនប្រសប់​ធ្វើបទបង្ហាញបែប Steve Jobs
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 355 ]
18-01-2019
2947ERA-li ការប្រើជីវិតរស់នៅយ៉ាងមានតម្លៃ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 392 ]
18-01-2019
2948ERA-li ការពន្យល់តាមបែបងាយយល់ ផលប៉ះពាល់នៃកំណើនប្រជាជនលើការអភិវឌ្ឍ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 67 ]
23-02-2017
2949ERA-li ការពន្យល់អំពីកាផ្តើមផែនការកម្មសំរាប់មន្រ្តីគ្រប់គ្រងអប់រំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1997 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 130 ]
22-02-2000
2950ERA-li ការពន្យល់អំពីការផ្តើមផែនការកម្មសំរាប់មន្ត្រីគ្រប់គ្រងអប់រំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 130 ]
22-02-2010
2951ERA-li ការពារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
25-09-2007
2952ERA-li ការពារព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 82 ]
22-02-2010
2953ERA-li ការពិចារណាលើប្រវត្តិសាស្រ្តនិងសង្គមខ្មែរ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1995 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 129 ]
22-02-2000
2954ERA-li ការពិនិត្យឡើងវិញអំពីសេចក្តីរំពឹងលើការអភិវឌ្ឍ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2006 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 43 ]
28-10-2016
2955ERA-li ការយល់ដឹងរបស់ស្រ្តីកម្ពុជាពីការបន្តពូជនិងការពន្យារកំណើត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 23 ]
22-02-2000
2956ERA-li ការរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអំពើពុករលួយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 157 ]
28-10-2016
2957ERA-li ការរៀបចំដែនដីនៅតំបន់ខាងជើងអង្គរធំ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 290 ]
27-05-1998
2958ERA-li ការរៀបចំរដ្ឋបាលដែនដីសម័យអង្គមរាស្រ្តនិយម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1970 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 51 ]
22-02-2000
2959ERA-li ការរៀបចំស្ថាប័នដើម្បីប្រឆាំងអំពើពុករលួយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 143 ]
28-10-2016
2960ERA-li ការវវត្តនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 169 ]
22-12-2018
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ all (មានចំនួន 3851)
148

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង