វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        

ព័ត៌មានលម្អិត នៃសៀវភៅនេះ

ទីតាំងសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ ព្រះបាទធម្មិក
ឆ្នាំបោះពុម្ព ៖ 1995
ចំនួនទំព័រ ៖ 228
1996-05-22
កូដ/code*** 8
(សៀវភៅបានខ្ជី/សរុប)=(/4)
<<<=ចុចដើម្បីមើលទីតាំងសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង