វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        

ព័ត៌មានលម្អិត នៃសៀវភៅនេះ

ទីតាំងសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ 60 សេចក្តីប្រកាសជា​សកល​ស្តិពីសិទ្ទិមនុស្ស
ឆ្នាំបោះពុម្ព ៖ 2012
ចំនួនទំព័រ ៖ 93
2018-12-22
កូដ/code*** 4.3.3
(សៀវភៅបានខ្ជី/សរុប)=(/1)
<<<=ចុចដើម្បីមើលទីតាំងសៀវភៅក្នុងបណ្ណាល័យ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង