វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
1ERA-li ABC DELF A1
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 174 ]
22-11-2018
2ERA-li ABC DELF A2
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 192 ]
22-11-2018
3ERA-li ABC DELF B1
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 175 ]
22-11-2018
4ERA-li Bringing Out the Best in Teachers
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1992 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 135 ]
22-02-1999
5ERA-li Business Communication Design
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 518 ]
22-01-2009
6ERA-li Communication progressive du français A1
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 143 ]
22-11-2018
7ERA-li Communication progressive du français A2 B1
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 207 ]
22-11-2018
8ERA-li Develop Your Presentation Skills
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 180 ]
16-10-2018
9ERA-li Easy access
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 506 ]
17-12-2007
10ERA-li ETUDES en FRANCE
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2005 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 415 ]
22-01-2009
11ERA-li Faire participer l'apprenant
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 286 ]
22-02-1999
12ERA-li Français.com 3e Edition
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 176 ]
22-11-2018
13ERA-li Get ready interactive listening and speaking
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1986 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 198 ]
25-09-2007
14ERA-li Grammaire essentielle du français
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 216 ]
22-11-2018
15ERA-li Grammaire française et expression écrite
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 223 ]
19-06-1996
16ERA-li L' hexagonal tel qu'on parle
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1970 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 254 ]
14-11-1994
17ERA-li La communication publique en pratique
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1995 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 367 ]
20-08-1997
18ERA-li La correspondance commerciale anglaise
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 157 ]
13-03-2001
19ERA-li La correspondance commerciale anglaise
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1991 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 157 ]
22-02-1999
20ERA-li LES MOTS DU FRNCAIS
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1992 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 510 ]
22-02-1999
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ Langues, linguistique (មានចំនួន 30)
1

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង