វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
1ERA-li កម្រងឯកសារច្បាប់និងបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីការបង្កើតនិងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងស្ថាប័ន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 536 ]
22-12-2018
2ERA-li កម្រងឯកសារច្បាប់សង្គមនិយមសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 1053 ]
18-01-2019
3ERA-li កម្រងឯកសារច្បាប់​និងបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីការបង្កើតនិងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រសួងស្ថាប័ន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2013 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 536 ]
22-12-2018
4ERA-li កម្រងឯកសារពាក់ពន្ធ័នឹងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាលផ្សេងៗ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 558 ]
20-12-2016
5ERA-li កម្រងឯកសារលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តិក្រសួងធម្មការ និងសាសនា ស្ដីពីសង្ឈប្រកាស អនុក្រឹត្យ ប្រកាស ស.ជ.ណ (២០០៦-២០១០)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 89 ]
22-12-2018
6ERA-li កំរងឯកសារច្បាប់និងវិធានចែងអំពីមុខងារសាធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2000 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 172 ]
18-05-2000
7ERA-li កំរងឯកសារច្បាប់និងវិធានចែងអំពីមុខងារសាធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1998 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
18-05-2000
8ERA-li កំរងឯកសារស្តីពីការកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
9ERA-li កំរងឯកសារស្តីពីប្រវត្តិការណ៍បេសកកម្មតួនាទីនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃក្រសួទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាព្រឹសភានិងអធិការកិច្ច
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1999 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 10 ]
22-02-2000
10ERA-li រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា​ ឯកសារយុទ្ធសាស្រ្ត ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ​ ២០១៥-២០១៨
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2015 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 17 ]
29-02-2016
11ERA-li សិទ្ធិមនុស្ស កម្រងឯកសារនៃឧបកណ៍៍អង្គការសហប្រជាជាតិ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1992 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 399 ]
22-02-2000
12ERA-li សៀវភៅឯកសារតុការនិង យុត្តិសាស្រ្ត
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 118 ]
22-02-2010
13ERA-li អគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាលកម្រងឯកសារស្តីពីការកែលំអសេវាសាធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2010
14ERA-li អង្គការសហប្រជាជាតិ​កម្រងឯកសារច្បាប់
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2001 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 1601 ]
22-02-2017
15ERA-li ឯកសារគោនយោបាយវិទ្យាស្ថានខ្មែសំរាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 24 ]
20-06-2002
16ERA-li ឯកសារគោនយោបាយវិទ្យាស្ថានខ្មែសំរាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាព
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2002 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 24 ]
20-06-2002
17ERA-li ឯកសារគោលនយោបាយ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
23-06-2017
18ERA-li ឯកសារណែនាំសម្រាប់អនុវត្តការពិនិត្យប្រតិបត្តិការឡើងវិញ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 38 ]
22-02-2017
19ERA-li ឯកសារណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធិភាពការងារ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
20ERA-li ឯកសារទាក់ទង​​ នឹង​ចំណេះដឹងទូទៅអំពី​ ប្រទេស​កម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1973 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 183 ]
22-02-2000
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ ឯកសារ (មានចំនួន 25)
1

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង