វិន័យ គុណភាព គុណធម៌ នវានុវត្ត        
11 22 33 44 55 66 67

សូមស្វាគមន៍ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបណ្ណាល័យ

សូមបញ្ចូលចំណងជើង ឬពាក្យពាក់ព័ន្ធ...
     Adv. Search     e-Resource
 បរិយាយ
1ERA-li កម្មវិធីជាតិកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2012 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
2ERA-li កម្មវិធីជាតិកំណែទំរង់រដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2004 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 22 ]
22-03-2016
3ERA-li កម្មវិធីជាតិកំទម្រង់រដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-12-2018
4ERA-li កម្មវិធីជាតិ​កំំណែទម្រង់រដ្ឋបាលធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2018 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
20-11-2015
5ERA-li កម្មវិធីជាតិ​កំំណែទម្រង់រដ្ឋបាលធារណ:
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
20-11-2015
6ERA-li កម្មវិធីនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋបាលកម្ពុជាសំរាប់នីតិកាលទី៣នៃរដ្ឋសភា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2009 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 51 ]
22-02-2018
7ERA-li កម្រងឯកសារពាក់ពន្ធ័នឹងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាលផ្សេងៗ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2016 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 558 ]
20-12-2016
8ERA-li ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ១៩៩៤ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសៀវភៅថវិការបស់រដ្ឋបាលកណ្តាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1994 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2000
9ERA-li ការជុំរុញប្រសិទ្ធភាពការងារការិយាល័យនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈចំណុះស្ថាប័នរដ្ឋបាលសុីវិល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2007 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 35 ]
22-02-2017
10ERA-li ការដោះស្រាយរឿងក្តីរដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1993 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 25 ]
22-02-2000
11ERA-li ការរៀបចំរដ្ឋបាលដែនដីសម័យអង្គមរាស្រ្តនិយម
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1970 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 51 ]
22-02-2000
12ERA-li ការវវត្តនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 169 ]
22-12-2018
13ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋបាលខេត្ត​ក្រុងនិងស្រុកខណ្ឌនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 88 ]
22-02-2017
14ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃរដ្ឋបាលខេត្ត​ក្រុងនិងស្រុកខណ្ឌនៅកម្ពុជា
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 93 ]
22-02-2017
15ERA-li ការវិភាគស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នលើកទី ២​ ស្តីពី ប្រពន្ធ័អភិវឌ្ឍន៏ធនធានមនុស្សនៃមន្រ្តីរាជការស៊ីវិលរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2008 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 100 ]
22-02-2010
16ERA-li ការវិវត្តនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជា(១៩៩៣-២០០៨)
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2010 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 173 ]
22-02-2017
17ERA-li ការសិក្សាស្តីពីការីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស៖ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីរដ្ឋបាល មូលដ្ឋាន
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 79 ]
28-10-2016
18ERA-li កិច្ចសន្យារដ្ឋបាលជាមួយនីតិវិធីរដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2011 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 574 ]
18-01-2019
19ERA-li ក្បួនបង្ហាញចំណេះវិធានការងាររដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 1920 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 506 ]
17-06-2014
20ERA-li ក្រុមប្រឹក្សាកំណែទំរង់រដ្ឋបាល
[ឆ្នាំបោះពុម្ព៖ 2003 ] [ចំនួនទំព័រ៖ 54 ]
22-02-2010
លទ្ធផលស្វែងរកតាមរយៈពាក្យពាក់ព័ន្ធ រដ្ឋបាល (មានចំនួន 56)
1

ស្វែងរកតាមរយៈ   A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | All

សូមជ្រើសរើសតាមប្រភេទខាងក្រោម ៖

បណ្ណាល័យវីដេអូ
វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត
Choun Nath Dictionary
តេឡេក្រាម
Telegram
ផ្សេងៗទៀត
បណ្តាញសង្គម សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល

        បង្ហាញតាមប្រភេទ ៖  1). Encyclopadias   2). Dictionnaires   3). Langues, linguistique   4). Anglais   5). Annuaires.annales.recueils   6). PARLEMENT   7). HISTOIRE-GEOGRAPHIE   8). HISTOIRE-de l'Asie du Sud-Est   9). GEOGRAPHIE   10). HISTOIRE   11). GEOGRAPHIE DE L'EUROPE   12). Histoire de L'Amerique   13). Histoire du proche et Moyen-Orient   14). GEOGRAPHIE DE LA FRANCE   15). Histoire de la France   16). Geographie mondiale   17). Geographie du Cambodge   18). Geographie de l'Asie du Sud-Est   19). Geographie Atlas   20). Encyclopadias   21). Sciences sociales generalites   22). Sciences sociales .politique. Economic. Droit. education   
រដ្ឋបាលសាធារណៈ |  សេដ្ឋកិច្ច |  ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ©២០២១
ទំនាក់ទំនង